Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM gda_terms AS t INNER JOIN gda_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gda_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2711, 2715, 2721, 2725, 2729) ORDER BY t.name ASC

Tài liệu kế toán nhà hàng - ACC Training - Đào tạo kế toán
Tài liệu kế toán nhà hàng

Tài liệu kế toán nhà hàng

Hệ thống chi phí của nhà hàng
19 Th 09

Hệ thống chi phí của nhà hàng

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'post' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

Đối với nhà quản lý thì các chi phí là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó, kiểm soát chi phí là vấn đề quan trọng và mang...

Xem chi tiết

Hướng dẫn xây dựng định lượng và kiểm soát Cost NVL bếp trong nhà hàng
19 Th 09

Hướng dẫn xây dựng định lượng và kiểm soát Cost NVL bếp trong nhà hàng

COST NVL BẾP LÀ CHI PHÍ NVL XUẤT DÙNG ĐỂ NẤU MÓN ĂN PHÁT SINH TRONG THÁNG, COST % LÀ TỶ LỆ CHI PHÍ NVL BẾP SO VỚI DOANH THU VÀ CHIẾM KHOẢNG 35%-50% TỔNG DOANH THU BẾP, TÙY THUỘC VÀO MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG (NHÀ...

Xem chi tiết

Quy trình sửa chữa trong nhà hàng
19 Th 09

Quy trình sửa chữa trong nhà hàng

Trong quá trình hoạt động, đồ dùng trong nhà hàng thường xuyên hư hỏng. Do đó, việc sửa chữa được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động của nhà hàng. ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ quy trình kiểm soát nhằm giúp cho doanh...

Xem chi tiết

Quy trình mua sắm CCDC trong nhà hàng
19 Th 09

Quy trình mua sắm CCDC trong nhà hàng

Trong quá trình hoạt động, CCDC trong nhà hàng hao mòn dần theo thời gian dẫn tới cũ hoặc hỏng. Do đó, việc mua sắm CCDC bổ sung thường xuyên được thực hiện.  ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ quy trình kiểm soát nhằm giúp cho...

Xem chi tiết

Quy trình mua hàng thực phẩm trong nhà hàng
19 Th 09

Quy trình mua hàng thực phẩm trong nhà hàng

Chi phí thực phẩm chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí nguyên vật liệu của nhà hàng (Khoảng 85%-90%). Do vậy Quy trình mua thực phẩm là một trong những quy trình kiểm soát quan trọng trong nhà hàng nhằm giảm thiểu những thất thoát trong khâu mua và...

Xem chi tiết