Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất

Giấy xác nhận lương là giấy tờ dùng để xác minh tài chính, mức lương hàng tháng của cá nhân ở doanh nghiệp. giấy xác nhận lương thường để bổ sung cho các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, vay vốn ngân hàng… Vậy cách viết giấy xác nhận lương như thế nào? Tham khảo ngay mẫu giấy xác nhận lương dưới đây nhé

mau-xac-nhan-luong

Giấy xác nhận lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

*****

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

APPLICATION FOR SALARY CONFIRMATION

Họ và tên:

Full name:

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

ID No.: Date of issue: Place of issue:

Địa chỉ thường trú:

Residential Address:

Hiện đang làm việc tại:

Current workplace:

Địa chỉ công ty:

Address’s company:

Mã số thuế: Số điện thoại:

Tax code: Telephone:

Bộ phận: Chức vụ:

Department: Title:

Loại hợp đồng lao động:

Type of labor contract:

Mức lương hiện tại: … VNĐ/tháng

Current salary: … Vietnamdong per month

…, ngày … tháng … năm …

…, date … month … year …

 

Xác nhận của Công ty

Certified by the company

(Xác nhận các thông tin nêu trên là chính xác)

(Confirms that the above information is correct)

 

Người làm đơn

Applicant

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signed, full name)