Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM gda_terms AS t INNER JOIN gda_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gda_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2872, 2876, 2886, 2891, 3032) ORDER BY t.name ASC

Kinh nghiệm kế toán - ACC Training - Đào tạo kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Kinh nghiệm kế toán

Tuyển vị trí kế toán tổng hợp ( Lương từ 9 – 12tr )
03 Th 12

Tuyển vị trí kế toán tổng hợp ( Lương từ 9 – 12tr )

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'post' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

 

Xem chi tiết

Phần mềm Itaxviewer mới nhất năm 2020
30 Th 10

Phần mềm Itaxviewer mới nhất năm 2020

iTaxViewer là phần mềm đọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML do Tổng cục Thuế phát hành. Phần mềm iTaxViewer sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng –...

Xem chi tiết

Phân hệ chi phí trả trước trong Misa
21 Th 10

Phân hệ chi phí trả trước trong Misa

Các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ chi phí trả trước bao gồm: Ghi tăng và phân bổ chi phí trả trước ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ phân hệ kế toán phân hệ chi phí trả trước trong Misa để giúp các bạn có...

Xem chi tiết

Phân hệ kế toán TSCĐ trong Misa
21 Th 10

Phân hệ kế toán TSCĐ trong Misa

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ bao gồm: Ghi tăng, Tính khấu hao, Đánh giá lại, Ghi giảm và điều chuyển. ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ phân hệ kế toán TSCĐ trong Misa để giúp các bạn có thể thực...

Xem chi tiết

Sự khác biệt giữa mô hình lớp ít học viên và dậy đại trà
19 Th 10

Sự khác biệt giữa mô hình lớp ít học viên và dậy đại trà

ACCTRAINING – Đào tạo kế toán là một trong những mô hình tiên phong đầu tiên trong việc tổ chức lớp học ít học viên, dạy theo phương thức 1 kèm 1 và lớp tối đa 6 học viên. Giảng viên là những kế toán trưởng có nhiều kinh...

Xem chi tiết