Mẫu biểu kế toán

Mẫu biểu kế toán

Chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ
24 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ

Chứng từ liên quan đến TSCĐ bao gồm các chứng từ liên quan đến việc mua, khấu hao và thanh lý TSCĐ. ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ danh sách và mẫu biểu các chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ theo Thông tư...

Xem chi tiết

Chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho mới nhất
23 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho mới nhất

Chứng từ liên quan đến hàng tồn kho bao gồm các chứng từ liên quan đến việc nhập, xuất và kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. ACC TRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ danh sách và mẫu biểu các chứng từ...

Xem chi tiết

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao động mới nhất
22 Th 09

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao động mới nhất

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương của người lao đồng bao gồm các chứng từ liên quan đến việc tính thu nhập cho người lao động, các khoản giảm trừ thu nhập (BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN) và các chứng từ thanh toán lương cho người...

Xem chi tiết