Tài liệu kế toán cho sinh viên

Tài liệu kế toán cho sinh viên

Các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản phải thu nội bộ
05 Th 01

Các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản phải thu nội bộ

Phải thu nội bộ là các khoản phải thu phát sinh trong quan hệ thương mại, tài chính giữa doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập. Vậy các kế toán sẽ hạch toán các nghiệp vụ liên quan...

Xem chi tiết

Các nghiệp vụ liên quan đến công cụ, dụng cụ
28 Th 12

Các nghiệp vụ liên quan đến công cụ, dụng cụ

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Trong thời gian sử dụng công cụ dụng cụ cũng bị hao mòn dần về mặt giá trị giống như tài sản cố định, tuy nhiên do thời gian...

Xem chi tiết

Các nghiệp vụ liên quan đến giá vốn hàng bán
23 Th 12

Các nghiệp vụ liên quan đến giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa bán ra của DN. Số tiền này bao gồm chi phí của các vật liệu được sử dụng để tạo ra hàng hóa cùng với chi phí lao động trực tiếp được...

Xem chi tiết

Các nghiệp vụ liên quan đến nguyên liệu, vật liệu
21 Th 12

Các nghiệp vụ liên quan đến nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản nguyên liệu, vật liệu là tài khoản dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động...

Xem chi tiết

Các nghiệp vụ liên quan đến thuế và các khoản phải trả nhà nước
16 Th 12

Các nghiệp vụ liên quan đến thuế và các khoản phải trả nhà nước

Tài khoản thuế và các khoản phải trả nhà nước dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán...

Xem chi tiết