Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM gda_terms AS t INNER JOIN gda_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gda_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2570, 2572, 2579, 2589, 2842) ORDER BY t.name ASC

Kế toán thuế TNDN - ACC Training - Đào tạo kế toán
Kế toán thuế TNDN

Kế toán thuế TNDN

Khi nào thì chi phí lãi vay được chấp nhận là khoản chi hợp lệ
13 Th 10

Khi nào thì chi phí lãi vay được chấp nhận là khoản chi hợp lệ

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'post' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

Hầu hết doanh nghiệp đều phải vay vốn đầu tư sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình không thể tránh khỏi phải trả khoản lãi vay. Vậy khi nào thì chi phí lãi vay được tính là chi phí hợp lệ, cần những...

Xem chi tiết

Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý
13 Th 09

Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

Chi phí thuê nhà là khoản chi phí thường xuyên của hầu hết các doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí lớn và là chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Do vậy, các kế toán cần xử lý đúng các chi phí...

Xem chi tiết

Cách kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN
13 Th 09

Cách kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN. Chi phí lương được xem là khoản chi phí nhạy cảm khi quyết toán thuế TNDN. Đây là khoản chi phí liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động cũng như là khoản chi...

Xem chi tiết

Xử lý chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân
13 Th 09

Xử lý chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân

Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Để hợp lý hóa chi phí này cần những chứng từ gì? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực...

Xem chi tiết

Quy định về hồ sơ, chứng từ và chi phí thuế đối với hàng hóa bị tổn thất
13 Th 09

Quy định về hồ sơ, chứng từ và chi phí thuế đối với hàng hóa bị tổn thất

Hàng hóa trong doanh nghiệp có thể bị tổn thất do nhiều nguyên nhân khác nhau. Kế toán phải khéo léo xử lý chi phí hàng hóa bị tổn thất để được tính vào chi phí hợp lý. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán...

Xem chi tiết