Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `gda_options`

Khóa học kế toán - ACC Training - Đào tạo kế toán
khoa-hoc

Khóa học kế toán

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_27fb_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT relationships.id AS id, relationships.slug AS slug, relationships.display_name_plural AS display_name_plural, relationships.display_name_singular AS display_name_singular, relationships.driver AS driver, relationships.parent_domain AS parent_domain, relationships.child_domain AS child_domain, relationships.intermediary_type AS intermediary_type, relationships.ownership AS ownership, relationships.cardinality_parent_max AS cardinality_parent_max, relationships.cardinality_parent_min AS cardinality_parent_min, relationships.cardinality_child_max AS cardinality_child_max, relationships.cardinality_child_min AS cardinality_child_min, relationships.is_distinct AS is_distinct, relationships.scope AS scope, relationships.origin AS origin, relationships.role_name_parent AS role_name_parent, relationships.role_name_child AS role_name_child, relationships.role_name_intermediary AS role_name_intermediary, relationships.role_label_parent_singular AS role_label_parent_singular, relationships.role_label_child_singular AS role_label_child_singular, relationships.role_label_parent_plural AS role_label_parent_plural, relationships.role_label_child_plural AS role_label_child_plural, relationships.needs_legacy_support AS needs_legacy_support, relationships.is_active AS is_active, relationships.autodelete_intermediary AS autodelete_intermediary, relationships.parent_types AS parent_types_set_id, relationships.child_types AS child_types_set_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT parent_types_table.type) AS parent_types, GROUP_CONCAT(DISTINCT child_types_table.type) AS child_types FROM gda_toolset_relationships AS relationships JOIN gda_toolset_type_sets AS parent_types_table ON (relationships.parent_types = parent_types_table.set_id ) JOIN gda_toolset_type_sets AS child_types_table ON (relationships.child_types = child_types_table.set_id ) WHERE ( ( relationships.child_domain = 'posts' ) AND ( child_types_table.type = 'khoa-hoc' ) ) AND ( relationships.is_active = 1 ) AND ( ( ( relationships.parent_domain != 'posts' OR parent_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) AND ( ( relationships.child_domain != 'posts' OR child_types_table.type IN ( 'post', 'page', 'attachment', 'oembed_cache', 'user_request', 'acf-field', 'wpcf7_contact_form', 'khoa-hoc' ) ) ) ) AND ( relationships.origin = 'wizard' ) GROUP BY relationships.id

Khóa học Nguyên lý kế toán dành cho người mới bắt đầu tại ACC TRAINING sẽ giúp các bạn học viên định hướng về nghề kế toán để có mục tiêu phát triển. Khóa học sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về kế  toán, học viên có...

Xem chi tiết

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Khóa học Kế toán tổng hợp tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp các bạn học viên làm quen với bộ chứng từ thực tế và quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương...

Xem chi tiết

Khoá học Kế toán sản xuất

Khoá học Kế toán sản xuất

Khóa học kế toán sản xuất tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp bạn tiếp cận với các nghiệp vụ kinh tế đặc thù của ngành sản xuất. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh...

Xem chi tiết

Khóa học Kế toán thương mại

Khóa học Kế toán thương mại

Khóa học kế toán thương mại tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp bạn tiếp cận với các nghiệp vụ kinh tế đặc thù của ngành thương mại. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh...

Xem chi tiết

Khóa học kế toán dịch vụ

Khóa học kế toán dịch vụ

Khóa học kế toán dịch vụ tại ACC TRAINING sẽ giúp bạn tiếp cận với các nghiệp vụ kinh tế đặc thù của ngành dịch vụ. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ. Sau khóa...

Xem chi tiết

Khóa học Kế toán Nhà hàng

Khóa học Kế toán Nhà hàng

Khóa học kế toán Nhà hàng tại ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp các bạn học viên trang bị toàn bộ kiến thức về hoạt động của nhà hàng, các nghiệp vụ kế toán đặc thù của ngành nhà hàng. Sau khóa học, học viên sẽ...

Xem chi tiết