Luật thuế và kế toán cập nhật

Luật thuế và kế toán cập nhật

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023
04 Th 11

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023

1. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa Căn cứ Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (được sửa đổi năm 2014, năm 2016 và năm 2022), mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 áp dụng...

Xem chi tiết

Nghị quyết số 116 giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020
13 Th 10

Nghị quyết số 116 giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Ngày 19/06/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác. ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ mức giảm thuế mới nhất về thuế...

Xem chi tiết

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14: Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng
13 Th 10

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14: Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Ngày 02/6/2020, UBTVQH ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ thông tin thay đổi về mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo Quy định mới...

Xem chi tiết