Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Công văn 7443/CTHN-TTHT 2024 Chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

 

Công văn 7443/CTHN-TTHT về chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

_________

Số: 7443/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Trading VN tại Hà Nội

(Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0310114783-001)

Trả lời văn bản số 01/2024-TCT ngày 17/01/2024 của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Trading VN tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại khoản 2 Điều 2 quy định khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng, dưới mọi hình thức:
…đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

+ Tại khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế TNCN:
Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…

Căn cứ các quy định trên, trường Công ty tặng giỏ tết, voucher mua hàng siêu thị cho nhân viên thì:

Nếu khoản quà tặng có tính chất của khoản lợi ích không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động dưới mọi hình thức thì thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, các nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phòng NVDTPC;

– Phòng HKDCN;

– Website Cục Thuế;

– Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Hồng Thái

 

 

Xem Thêm:

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền (Sai số lượng hàng, sai đơn giá, sai thuế suất, sai đơn vị tính)

Đã đóng đủ 20 năm BHXH, nên đóng tiếp hay chờ nghỉ hưu?

Rà soát mã số BHXH và cấp thẻ BHYT cho Học sinh – Sinh viên