ACC TRAINING
ACC TRAINING

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

1. Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì những cá nhân sau được ủy quyền quyết toán:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Ngoài những trường hợp trên thì cá nhân phải tự khai quyết toán với cơ quan thuế.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

Điều 21, Khoản 3 Điểm a 4.1 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quý, quyết toán thuế.

3. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

– Đối với cá nhân tự quyết toán thuế:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

+ Cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

+ Cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.


thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

>>>>>>> Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Kế Toán Các Trường Đại Học Mới Nhất

Ngành kiểm toán là gì? 5 kỹ năng cần có của kiểm toán viên thành công

Bật mí mức lương kế toán theo vị trí, cấp bậc và cách deal lương cao

4. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương.

Thông tư 92/2015/TT-BTC đã thay đổi hết các mẫu biểu quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Vậy những mẫu biểu nào dùng để quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công?

– Đối với tổ chức doanh nghiệp khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

+ 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay thế tờ khai mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ 05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần thay thế mẫu 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

+ 05-2/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần thay thế mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ 05-3/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thay thế mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

– Cá nhân tự quyết toán thuế dùng các mẫu như sau:

+ 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

+ 02/ĐK-NPT-TNCN: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh. 

+ 02/TB-MST-NPT: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc