Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Các khoản nộp thuế có được tính là chi phí hợp lý không?

1. Thuế TNCN

  • Doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN trên thu nhập của người nộp thuế trước khi chi trả: Phần thuế TNCN này không được tính vào chi phí được trừ.
  • Doanh nghiệp nộp thuế TNCN cho người lao động, phần thu nhập người lao động nhận được không bị khấu trừ thuế TNCN: Phần thuế TNCN này được tính vào chi phí được trừ.

Ví dụ: Công ty Nam Hồng ký hợp đồng làm việc với chị Tâm, 1 tháng công ty trả cho chị Tâm 15 triệu đồng, chị Tâm không có người phụ thuộc. Tiền thuế TNCN công ty nộp hộ chị Tâm. Phần thuế này công ty Nam Hồng được tính vào chi phí được trừ.

»»»Công việc của kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Thuế GTGT được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN không?

>>> Xem thêm: Hướng dẫn tính thuế TNDN tạm tính quý

2. Thuế GTGT

  • Thuế GTGT được tính vào chi phí hợp lý trong trường hợp:

+ Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

+ Phần thuế GTGT của hóa đơn bán hàng thông thường

  • Thuế GTGT được tính vào chi phí hợp lý trong trường hợp

+ Thuế GTGT đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế

+ Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ tức là phần thuế GTGT tương ứng với phần nguyên giá trên 1,6 tỷ đồng 

+ Thuế GTGT của những chi phí bị loại do vượt định mức được tính vào chi phí được trừ (theo quy định tại Điều 6, khoản 2, điểm 2.21 Thông tư 78/2014/TT-BTC) 

+ Thuế GTGT của những hoá đơn từ 20 triệu trở lên không thanh toán qua ngân hàng

 3. Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu nước ngoài

  • Chỉ được tính vào chi phí được trừ trong trường hợp trong hợp đồng nhà thầu có nội dung: doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế nhà thầu)
  • Không được tính vào chi phí được trừ nếu trong hợp đồng không có nội dung trên.

4. Thuế môn bài:

  • Được tính vào chi phí thuế TNDN

5. Thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường

  • Được tính vào chi phí thuế TNDN trừ các trường hợp sau:

+ Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường của những chi phí bị loại do vượt định mức được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

+ Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường của chi phí nguyên vật liệu bị loại do vượt định mức do doanh nghiệp quy định từ đầu.