ACC TRAINING
ACC TRAINING

Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có thu nhập chịu thuế. Cách xác định thu nhập chịu thuế được quy định cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC), doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

=

Doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó

Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.

(Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC))

2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

– Trường hợp doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì:

Số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả Các khoản thu nhập khác), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

– Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì:

Thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

(Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC))

>> Xem chi tiết tại Xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cách xác định Doanh thu, Chi phí được trừ, Các khoản thu nhập khác có thể xem chi tiết tại các công việc:

– Xác định doanh thu khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý).

Xem thêm mẫu: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định doanh thu khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp