Tài liệu kế toán cho sinh viên
Tài liệu kế toán cho sinh viên

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định số tiền, ngoại tệ,…thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Đối với ngoại tệ, trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

1. Phiếu thu là gì?

Theo quy định của Bộ tài chính phiếu thu là chứng từ sử dụng thường xuyên trong mua bán giao dịch thương mại, sản xuất và dịch vụ theo quy định của pháp luật. Phiếu thu được xem là chứng từ ghi nhận giao dịch tiền mặt bằng ngoại tệ, tiền việt nam… dùng làm căn cứ như những bằng chứng thể hiện các khoản thu nhập hợp pháp … của doanh nghiệp.

Nếu khoản thu là ngoại tệ thì trước khi nhập quỹ và viết phiếu thu, kế toán hoặc thủ quỹ phải lập bảng kê ngoại tệ kiểm tra để đính kèm phiếu thu.

2. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

3. Hướng dẫn cách lập phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

– Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

– Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm thu tiền.

– Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền,

– Dòng “ Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…

– Dòng “ Số tiền” Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD…

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

4. Tải miễn phí mẫu phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Mẫu số 01 – TT

Bài viết xem thêm: Hạch toán tài khoản 421 theo thông tư 133

Luật Đất đai 2024: Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Phân Luồng Hải Quan Là Gì? Ý nghĩa luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh