Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất

(Mẫu số 04/SS-HĐĐT) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử sai sót

Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử sai sót

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

 

 Kính gửi: (Cơ quan thuế)

 

         Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………

 

         Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

 

         Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

 

STT

Mã CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình

Lý do

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống.

 
 
         

……, ngày ……tháng ……. Năm ……

 
         

NGƯỜI NỘP THUẾ

 
         

(Chữ ký số người nộp thuế)

 

Trên đây là mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử viết sai  theo theo quy định mới nhất của Chính phủ, được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!