ACC TRAINING
ACC TRAINING

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

 

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là văn bản được lập để theo dõi số lượng hàng hóa vật tư cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Kế toán Lê Ánh chia sẻ đến các bạn kế toán viên và học viên mẫu phiếu báo cao vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 – VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

>>> Xem thêm: Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

1, Tải về: Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

2, Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

 

Đơn vị:……………….

Bộ phận:……………..

Mẫu số 04 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính)

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày … tháng … năm …

                                                                                                                                                                                                                                Số:………..…..………

 

Bộ phận sử dụng: ………………………………………………………………………………………

 

 

 

Số TT

 

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

 

Mã số

 

Đơn vị tính

 

Số lượng

 

Lý do:

còn sử dụng hay trả lại

A

B

C

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách tuyển dụng

(Ký, họ tên) 

a) Mục đích sử dụng: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ dùng để kiểm tra, theo dõi. Về số lượng vật tư còn lại thực tế của một đơn vị doanh nghiệp. Đây sẽ là căn cứ để kế toán và doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm. Cũng như kiểm tra việc sử dụng vật tư thực tế có đúng định mức hay không.

Các thông tin trên phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ: Mẫu phiếu này sẽ ghi rõ các thông tin như tên và nhãn hiệu. Quy cách và phẩm chất của vật tư, mã số, đơn vị tính như thế nào. Số lượng còn lại của vật tư và lý do còn lại là do đang còn sử dụng hay là hàng trả lại.

b) Cách ghi bảng Phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị(hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được chia thành hai loại:

  • Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho( mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.
  • Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

  • 1 bản giáo cho phòng vật tư(nếu có);
  • 1 bản giao cho phòng kế toán.