Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Khác với báo cáo tài chính thông thường, báo cáo tài chính nội bộ được thiết kế xuất phát trực tiếp cung cấp thông tin tài chính của nhà điều hành và các cấp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính nội bộ là công việc hết sức quan trọng của doanh nghiệp, cho thấy một cách chính xác nhất về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình lãi lỗ, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ra sao.

Báo cáo tài chính nội bộ được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng, nhưng bạn có biết Báo cáo tài chính nội bộ bao gồm những gì và được xây dựng như thế nào? Và tại sao mỗi doanh nghiệp đều cần làm báo cáo tài chính nội bộ?

1. Báo cáo tài chính nội bộ là gì? Mục đích của báo cáo tài chính nội bộ

Báo cáo tài chính nội bộ là bản tóm tắt toàn bộ báo cáo kinh doanh, bao gồm tất cả các chi phí và các vấn đề phát sinh định kỳ trong doanh nghiệp. Đây là một trong những công việc quan trọng nhất trong mỗi doanh nghiệp, giúp lãnh đạo nắm được tổng thể tình hình và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu có lợi của doanh nghiệp, của người sử dụng thông tin trong việc ra các quyết định kinh tế.

2. Báo cáo tài chính nội bộ gồm những gì?

Thông thường, Báo cáo tài chính nội bộ cũng bao gồm những văn bản giống như Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp như:

– Bảng cân đối kế toán

– Bảng cân đối tài khoản

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh báo cáo tài chính

Được xây dựng dựa trên nhu cầu của nhà điều hành và các cấp quản lý trong doanh nghiệp, do vậy, tùy theo mục đích quản lý và nhu cầu sử dụng, Báo cáo tài chính nội bộ còn có thể bao gồm 1 số văn bản kèm theo khác như: Báo cáo kế toán quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, …

Báo cáo tài chính nội bộ được làm định kỳ giống như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là bản báo cáo thực tế không được xử lý, thêm thắt, không làm các thủ thuật…hoặc có thể bao gồm một số khoản chi không có chứng từ nên không được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Do vậy, doanh thu và lợi nhuận ghi nhận trên Báo cáo tài chính nội bộ có thể cao hơn nhiều so với Báo cáo tài chính mà doanh nghiệp công bố. Nhìn chung, tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện trên Báo cáo tài chính nội bộ thường lành mạnh và khả quan hơn số liệu ghi nhận trên Báo cáo Tài chính.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chính thức có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Xem thêm: Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mẹo và cách định khoản kế toán nhanh nhất

Đối với doanh nghiệp lớn, Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

3. Tầm quan trọng của Báo cáo tài chính nội bộ đối với mỗi doanh nghiệp?

Báo cáo tài chính nội bộ là văn bản giúp cho nhà quản trị trong doanh nghiệp xác định được chi tiết những thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp, bao gồm:

Thứ nhất: Quy mô và cơ cấu tài sản hiện có mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

Thứ hai: Lãi, lỗ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán và tính chính xác của các khoản lãi, lỗ.

Thứ ba: Khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp

Thứ tư: Cân đối hàng tồn kho

Thứ năm: Xác định điểm hòa vốn và cân đối tài sản tối ưu.

Thứ sáu: Khả năng tham gia dự án đầu tư mới.

Không chỉ được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp, Báo cáo tài chính nội bộ còn được sử dụng khi Ngân hàng yêu cầu bổ sung trong hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp.

Thông tin trong Báo cáo tài chính nội bộ của doanh nghiệp giúp cho Ngân hàng xem xét và cân nhắc để đưa ra quyết định có cho Doanh nghiệp vay vốn hay không. Vì thế, nhiều doanh nghiệp cũng cần làm “đẹp” báo cáo tài chính nội bộ trước khi gửi cho bên ngân hàng để xét duyệt vay vốn.

⇒ Đó là lý do vì sao không phải lúc nào Báo cáo tài chính nội bộ cũng phản ánh một cách chân thực nhất tình hình tài chính của doanh nghiệp.

4. Hướng dẫn làm báo cáo tài chính nội bộ

Việc lập báo cáo tài chính nội bộ là công việc bắt buộc đối với bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải kế toán nào cũng biết cách lập báo cáo tài chính nội bộ hiệu quả và chính xác.

4.1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành chúng. Dựa vào báo cáo này có thể nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cơ sở lập bảng cân đối kế toán:

– Căn cứ sổ kế toán tổng hợp

– Căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm trước

– Số liệu cột “Cuối kỳ” của Bảng cân đối kế toán năm trước

– Tài khoản “Số dư cuối năm” số liệu liên quan đến bảng cân đối kế toán năm hiện hành.

Xem thêm: Cách lập bảng cân đối kế toán

4.2. Bảng cân đối tài khoản

Ghi sổ các tài khoản phụ, sổ tài khoản tổng hợp; kiểm tra các sổ sách tài khoản có liên quan là công việc cần phải hoàn thành trước khi lập bảng cân đối kế toán. Để tạo, cần có các thành phần sau:

– Cột A: số tài khoản, tên các tài khoản cấp 1, cấp 2 đang sử dụng

– Cột B: Tên tất cả các tài khoản Cấp 1, Cấp 2 mà doanh nghiệp sử dụng

– Cột 1, 2: Số dư đầu kỳ, phản ánh số dư nợ đầu kỳ của từng tài khoản, số liệu này căn cứ vào phần “Số dư cuối kỳ” của Bảng cân đối kế toán kỳ trước.

– Cột 3,4: Số phát sinh trong kỳ (năm hiện hành) cho từng tài khoản

– Cột 5, 6: Số dư cuối kỳ, phản ánh số dư nợ cuối kỳ của từng tài khoản.

Tổng nợ (cột 1), tổng Có (cột 2), tổng phát sinh nợ (cột 3), tổng phát sinh có (cột 4), tổng dư nợ (cột 5), tổng dư có (cột 6).

Xem thêm: Cách lập bảng cân đối tài khoản

4.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Có hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Tuy nhiên, dù báo cáo theo phương pháp nào thì cũng có 3 phần:

– Hoạt động kinh doanh

– Hoạt động đầu tư

– Hoạt động tài chính

Xem thêm:

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

4.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo quan trọng nhất giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng nhất về tình hình hoạt động của một doanh nghiệp.
Báo cáo gồm 5 cột:

– Cột 1: Chỉ tiêu báo cáo

– Cột 2: Mã tương ứng với tiêu chuẩn

– Cột 3: Số khoản tương ứng với bản thuyết minh báo cáo tài chính

– Cột 4: Tổng số tiền phát sinh trong năm báo cáo

– Cột 5: số liệu của năm trước (để so sánh).

Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần của bộ báo cáo tài chính nội bộ. Các thông tin và số liệu trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán và bảng cân đối kế toán sẽ được giải thích rõ ràng và chi tiết hơn.

Thuyết minh báo cáo tài chính phải bao gồm:

– Cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính và các chính sách cụ thể được lựa chọn và áp dụng cho các giao dịch và sự kiện trọng yếu.

– Thông tin tuân thủ kế toán quan trọng không được trình bày trong các báo cáo khác.

– Các thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo khác nhưng cần thiết cho việc trình bày và lập luận về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

5. Những lưu ý khi làm báo cáo tài chính nội bộ

– Phí năm 2022 được thanh toán vào đầu năm 2023 phải được ghi nhận là phí năm 2022.

– Phải tiến hành kiểm kê tài sản cuối năm.

– Phải tiến hành kiểm kê tiền mặt cuối năm.

– Đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuế và nợ bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Phải tiến hành trích chi phí trả trước, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư và nợ phải thu xấu.

– Thuế GTGT được phân bổ thống nhất cho các hoạt động chịu thuế và không chịu thuế theo tỷ lệ doanh thu hàng năm.

6. Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

– Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

– Mẫu bảng cân đối kế toán

bang-can-doi-ke-toan-theo-thong-tu-133

– Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

bao-cao-luu-chuyen-tien-te

– Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

hdkdsn1