Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi - mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi – mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

hàng đại lý, ký gửi phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán

Mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016

1. Tải về: Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi – mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo TT 200

 

2. Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi – mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Đơn vị :……………..

            Mẫu số 01 – BH

Địa chỉ: ……………

 

       (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

        Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

 

Ngày … tháng … năm …

Quyển số: …………

 

 

Số: …………………..

 

 

Nợ: ………………….

 

 

Có: …………………..

 

Căn cứ Hợp đồng số:……. ngày … tháng … năm … về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

– Ông /Bà ……… chức vụ ……… Đại diện…….. ………….…có hàng đại lý (ký gửi).

– Ông /Bà ……… chức vụ ……… Đại diện  ………………………………………………………..

– Ông /Bà ……… chức vụ ……… Đại diện …………….. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

– Ông /Bà ……… chức vụ ……… Đại diện đơn vị ……………………………………………….

I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày …./…/… đến ngày …/…/…. như sau:

 

Số

Tên, quy cách, phẩm chất

 

Đơn

Số lượng

Số lượng

 

Tổng

Số hàng đã bán

trong kỳ

Số lượng  tồn cuối

kỳ

TT

 sản phẩm (hàng hoá)

vị tính

tồn

đầu kỳ

nhận trong kỳ

số

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3 = 1+2

4

5

6

7 = 3 – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

 

x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: …………………………………………………………………………….

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)……………………………………

IV- Số tiền được nhận lại:……………………………………………………………………

+ Hoa hồng……………………………………………………………………………………

+ Thuế nộp hộ………………………………………………………………………………..

+ Chi phí (nếu có)………………………………………………………………………………..

+ ……………………………………………………………………………………………………………………………..

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

            + Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………..

            + Séc: …………………………………………………………………………………………………………..

VI- Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)

* Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………..

 

Giám đốc đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)

Người lập bảng

thanh toán

Giám đốc đơn vị

nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán trưởng đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)

 

Kế toán trưởng đơn vị nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)