Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Kiểm tra số liệu tài khoản 131 và 331 trên báo cáo tài chính

Tài khoản 131 và 331 là tài khoản phản ánh công nợ phải thu và công nợ phải trả trong doanh nghiệp. Trong bảng cân đối kế toán, tài khoản 131 và 331 có thể có số dư ở cả hai bên.

I. CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG      

Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng có thể có số dư ở cả hai bên. Kế toán không được phép cấn trừ số dư bên Nợ TK 131 với số dư bên Có của TK 131.  

  • Tài khoản 131 có số dư Nợ khi khách hàng đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho doanh nghiệp. Số dư Nợ TK 131 thể hiện khoản phải thu của doanh nghiệp.  

Số Dư Nợ TK 131 ở sổ cái = Chỉ tiêu Phải thu khách hàng – (MS) 131 trên Bảng cân đối kế toán (thuộc mục Tài sản) = Số dư Nợ cuối kỳ TK 131 trên bảng cân đối số phát sinh tài khoản = Số còn phải thu của khách hàng trên sổ theo dõi công nợ phải thu.  

  • Tài khoản 131 có số dư Có khi người mua ứng trước tiền mua hàng cho doanh nghiệp nhưng chưa lấy hàng hoặc Công ty chưa xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ. Kế toán nên kiểm tra xem tại sao doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn. Nếu đủ điều kiện xuất hóa đơn thì phải xuất hóa đơn đúng thời điểm.  

Số dư có TK 131 thể hiện trên sổ cái = chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” – (MS) 313 trên bảng cân đối kế toán = Số Dư Có TK 131 cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh tài khoản.  

Tham khảo:Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Điểm Chuẩn Ngành Kế Toán Các Trường Đại Học Mới Nhất

II. CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TÀI KHOẢN 331 – PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN      

Tài khoản 331 – Phải trả người bán thể hiện các khoản phải thanh toán với người bán. Trên bảng cân đối kế toán, tài khoản 331 có thể có số dư ở cả bên Nợ và bên Có.    

Tài khoản Phải trả người bán – TK 331 có số dư Nợ khi doanh nghiệp ứng trước tiền hàng cho người bán: Số Dư Nợ TK 331 trên sổ cái = Chỉ tiêu “Trả trước cho người bán” – (MS) 132 trên Bảng cân đối kế toán (thuộc phần tài sản) = Số dư Nợ TK 331 cuối kỳ trong bảng cân đối số phát sinh tài khoản.  

TK 331 – Phải trả người bán có số dư Có khi DN mua hàng nhưng chưa trả tiền người bán. Kế toán kiểm tra tất cả hợp đồng chưa thanh toán, có hợp đồng nào quá hạn thanh toán không và lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.  

Số dư Có TK 331 ở sổ cái = Chỉ tiêu Phải trả cho người bán – (MS) 312 trong Bảng cân đối kế toán (Phần nguồn vốn) = Số dư Có TK 331 trên bảng cân đối tài khoản.  

Chú ý 1: Có thể cấn trừ công nợ của cùng một đối tượng vừa là người mua hàng vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp, kế toán cần  Bảng đối chiếu công nợ , Biên bản thỏa thuận về việc cấn trừ công nợ   

Chú ý 2: Cuối kỳ, phải lập biên bản đối chiếu công nợ có chữ ký và dấu của cả 2 bên.  

>> Xem thêm:  Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC  

Tổng Hợp Mẫu Phiếu Xuất Kho – Cách Viết Phiếu Xuất Kho Chi Tiết

Cách Hạch Toán Xác Định Kết quả Kinh Doanh – Tài Khoản 911