mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Hướng dẫn lập mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của mình phải lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định nhất quán.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên ở lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn lập mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

– Thông tư liên quan: TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính

Một vài lưu ý: 

– Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

– Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

– Đối với các TSCĐ đã thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định mà không có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao thì Công ty không phải thông báo lại với cơ quan Thuế. 

Dưới đây là mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ cho doanh nghiệp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 
Kính gửi :      – CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………….
                    – ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.

 
–         Tên đơn vị                 :………………………………………………………………………….
–         Địa chỉ trụ sở chính   :………………………………………………………………………….
–         Địa chỉ chi nhánh      :………………………………………………………………………….
–         Mã số thuế                 :…………………………………………………………………………
 
Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Nay Công ty ……………………………………….. đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận ………………………theo phương pháp khấu hao ……………………………………………………..
Xin chân thành cảm ơn
Chào trân trọng!
 
                                                                                                     Hà Nội, ngày        tháng      năm 2016
                                                                                                                    CÔNG TY ……………