HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN MẪU SỐ 08 - LĐTL
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN MẪU SỐ 08 – LĐTL

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhân khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian dự kiến, thứ tự công việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

                                                                                                       Ngày… tháng… năm…

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ…………………………………………………………………..

Đại diện…………………………. bên giao khoán………………………………………………………….

Họ và tên: ………………………. Chức vụ…………………………………………………………………..

Đại diện …………………………. bên nhận khoán………………………………………………………..

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán:…………………………………………………………………………………….

– Điều kiện thực hiện hợp đồng:………………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện hợp đồng:………………………………………………………………………………

– Các điều kiện khác:…………………………………………………………………………………………….

II- Điều khoản cụ thể:

  1. Nội dung công việc khoán:

-……………………………………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-……………………………………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-……………………………………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)


Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Phương pháp và trách nhiệm ghi hợp đồng giao khoán

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I. Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

– Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Phần II. Điều khoản cụ thể: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thanh toán) đối với bên nhận khoán.

Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:

– 1 bản giao cho người nhận khoán;

– 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;

– 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.