Quy định giảm trừ khi tính thuế TNCN với chi phi môi giới hoa hồng . Quy định về thuế TNCN với tiền phí môi giới hoa hồng cho cá nhân. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN. Hướng dẫn hạch toán tiền chi hoa hồng môi giới doanh nghiệp
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân có tính vào chi phí được trừ không

I. Quy định giảm trừ khi tính thuế TNCN với chi phi môi giới hoa hồng 

Chi phí môi giới hoa hồng được tính vào chi phí được trừ khi đáp ứng một số điều kiện. Bộ tài chính đã ban hành những văn bản pháp lý hướng dẫn nghiệp vụ khi tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

1. Quy định về thuế TNDN

Dựa vào Điều 6, khoản 1 và khoản 2 của điểm 2.4 thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định và hướng dẫn về những khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Loại bỏ những khoản chi không được trừ thì những khoản chi tại khoản 2. Chi phí tiền hoa hồng của doanh nghiệp sẽ được tính vào khoản chi được trừ nếu đáp ứng đủ các yếu tố sau:
a) Những khoản chi phí hoa hồng cho cá nhân mà thực tế phát sinh liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Những khoản chi đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp.
c) Các khoản chi đầy đủ hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ trong từng lần có giá trị tiền thu được lớn hơn 20 triệu, giá đã bao gồm thuế VAT khi thanh toán cần có chứng từ thanh toán hóa đươn không dùng tiền mặt.

ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho

Tiền chi phí hoa hồng có được tính vào chi phí giảm trừ không 

2. Những khoản chi không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Nếu những khoản chi hoa hồng, dịch vụ không có hóa đơn hoặc được lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ quy định chi tiết tại mẫu số 01/TNDN mà doanh nghiệp không lập bảng kê với chứng từ kèm theo phải thanh toán cho người bán hàng và người mua hàng trong những trường hợp:
Mua làm đồ dùng, tài sản và dịch vụ của hộ gia đình và cá nhân không được kinh doanh và trực tiếp bán hàng. phần mềm nhân sự
Kèm bảng kê mua hàng và dịch vụ của người đại điện pháp luật hay được ủy quyền đã ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và trung thực
Doanh nghiệp thu mua hàng hóa và dịch vụ đã lập bảng kê vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tham khảo thêm thông tư đã quy định tại tại điều 6, khoản 2, điểm 2.21 của Thông tư 78/2014/T-BTC
Nội dung phần chi này không được vượt quá 15% số chi thực tế bao gồm tiền chi quảng cáo, tiếp thị và chi khuyến mãi hay hoa hòng môi giới, chi tiết số khoản chi được trừ gồm tiền chi quảng cáo và tiền chi tiếp thị, tiền cho biếu tặng, hàng hóa, dịch vụ. khách hàng.

–Tổng số những khoản tiền được trừ sẽ không bao gồm những khoản chi khống chế theo quy định ở thời điểm này, với hoạt động thương mại, tổng tiền chi phí này sẽ không gồm giá mua hàng hóa bán ra.

–Trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu thì giá mua phải gồm thuế nhập khẩu và tiền thuế tiêu thụ hàng hóa , tiền thuế bảo vệ môi trường. Với hoạt động kinh doanh đặc thù như sổ số, trò chơi có thưởng, đặt cọc, casino… thì số tiền được trừ sẽ không có tiền chi phí trả thường.

Dựa theo điểm M, khoản 2, điều 9 của Luật số 32/2013/QH13 các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ tính như sau:

“m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra”

Dựa theo bộ luật số 71/2014/QH13 quy định tại điều 1, khoản 4 sửa đổi và bổ sung những khoản thuế trong bộ luật thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13.

“4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.” quy định tiền hoa hồng môi giới với cá nhân sẽ bị khống chế mức chi phí được trừ, có hiệu lực từ ngày ( 1/1/2015)

lam-ke-toan

II. Quy định về thuế TNCN với tiền phí môi giới hoa hồng cho cá nhân

Quy định cụ thể tại điểm C, khoản 2, Điều TT111/2013/TT-BTC về thu nhập chịu thuế như sau:
c) Tiền công được ghi nhận ở các hình thức là: tiền hoa hồng của đại lý bán hàng, tiền môi giới, tham gia cá hội nghị nghiên cứu khoa học …

Quy định tại điểm I, của khoản 1, điều 25 TT111/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế TNCN

Đối với những đơn vị, tổ chức trả tiền công và những khoản tiền chi với những cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, có hướng dẫn tại điểm c, d của khoản 2 điều 2 của thông tư trên. Quy định ký hợp đòng lao đông dưới 03 tháng mà có mức trả tiền thu nhập từ (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừtheo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Như vậy theo quy định trên thì khi trả tiền hoa hồng cho nhà môi giới mà trên 2.000.000đ/ lần, thì doanh nghiệp khấu trừ 10% thuế trước khi chi trả

Như vậy khi quyết toán thuế TNDN nếu đã phat sinh những khoản chi phí tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện:
– Tiền chi phí môi giới hoa hông được xem là khoản chi thực tế phat sinh có liên quan tới hoạt động sản xuất, và kinh doanh của doanh nghiệp .
– Khoản chi phí môi giới hoa hồng phải bao gồm:
+ Hợp đồng môi giới
+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành
+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả tiền hoa hồng cho cá nhân (Nếu có)
+ Chứng từ chi tiền (Phiếu chi) ghi rõ số lượng, giá trị, ngày tháng, địa chỉ, số CMND của người cung cấp dịch vụ và chữ ký của hai bên.
+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn được lập theo Mẫu số 01/TNDN ( Ghi rõ số tiền chi trả cho hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới… )

III. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN

cach-tinh-doanh-thu-thue
Trường hợp kê khai thuế TNCN và khấu trừ hướng dẫn kê khai sau thuế chi trả với người môi giới cần thực hiện theo mẫu 02/KK- TNCN theo tháng hoặc quý áp dụng với các chỉ tiêu:

– Chỉ tiêu 24 hoặc 25 : Số người đã khấu trừ thuế ( Cá nhân cư trú hoặc không cư trú)
– Chỉ tiêu 28 hoặc 29: Tổng thu nhập cá nhân chi trả cho người lao động ( Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc cá nhân không cư trú)
– Chỉ tiêu 36 hoặc 37 : Số thuế TNCN đã khấu trừ ( Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc cá nhân không cư trú)

=> Cuối năm kế toán quyết toán tại nguồn và kê khai trên tờ khai 05KK-TNCN, phụ lục 05-2BK-TNCN
Từ trước năm 2015 các khoản chi tiền hoa hồng môi giới và những khoản chi khác sẽ bị khống chế 10-15 % của các khoản chi phí được trừ nhưng từ năm 2015, mức chi của những khoản này không bị khống chế

IV. Hướng dẫn hạch toán tiền chi hoa hồng môi giới doanh nghiệp

Căn cứ chứng từ chi, kế toán hạch toán

– Hạch toán tiền hoa hồng môi giới bán hàng
Nợ TK 641
Có TK 111, 112

– Hướng dẫn hạch toán tiền hoa hồng môi giới cho những hoạt động sản xuất, dịch vụ khác:
Nợ TK 154, 627
Có TK 111, 112

– Tiền hoa hồng môi giới cho hoạt động khách hàng khác :
Nợ TK 642
 Có TK 111, 112