Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Chi Phí Khác Là Gì? Cách Hạch Toán Chi Phí Khác Tài Khoản 811

I. Khái Niệm Chi Phí Khác Là Gì?

Chi Phí Khác

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

Chi phí khác là chi phí phát sinh do các hoạt động hoặc giao dịch không liên quan đến kế hoạch thông thường của doanh nghiệp.

Ví dụ về chi phí khác

Ngày 20/01/2022, công ty A nhận thông báo phạt chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng trong quý IV/2021 theo biên bản xử phạt của cơ quan thuế với mức phạt 20.000.000 đồng.

Kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 811: 20.000.000 triệu đồng

Có TK 338: 20.000.000 triệu đồng

»»» Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Online – Tương Tác Trực Tiếp Cùng Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 10 Năm Kinh Nghiệm

II. Chi Phí Khác Bao Gồm Những Gì?

– Phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (bao gồm cả phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Thu nhập từ hoạt động bán hồ sơ đấu thầu thanh lý tài sản cố định, nhượng bán hồ sơ mời thầu, ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

– Chênh lệch giá trị hợp lý của tài sản nhượng lại hợp đồng hợp tác kinh doanh nhỏ hơn giá vốn đầu tư của tài sản đồng kiểm soát.

– Giá trị còn lại của tài sản cố định bị phá dỡ

– Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (nếu có)

– Chênh lệch chi phí từ hoạt động đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định sử dụng vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác

– Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế hay vi phạm hành chính

– Các khoản chi phí liên quan khác

Để hạch toán các chi phí khác, doanh nghiệp sử dụng tài khoản 811

III. Cách Hạch Toán Chi Phí Khác

Chi Phí Khác

Cùng theo dõi cách hạch toán chi phí khác trong các trường hợp khác nhau dưới đây:

1. Hạch toán hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

– Ghi các thu nhập khác do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Nợ các tài khoản 111, 112, 131,…

Có Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng (nếu có).

– Ghi giảm tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh đã thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (gồm các giá trị còn lại)

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (còn giữ nguyên giá)

Có TK 213 – Tài sản cố định vô hình (còn giữ nguyên giá).

– Ghi các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có)

Có các tài khoản 111, 112, 141….

– Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Nợ các tài khoản 111, 112, 138…

Có TK 811 – Chi phí khác

2. Hạch toán hoạt động phá dỡ tài sản cố định

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (gồm các giá trị còn lại)

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (còn giữ nguyên giá)

Có TK 213 – Tài sản cố định vô hình (còn giữ nguyên giá)

3. Hạch toán kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại sản phẩm, hàng hoá, tài sản cố định đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Tiến hành hạch toán theo quy định của các tài khoản 221, 222, 228

4. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu

Trừ khi doanh nghiệp đang là 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, còn lại nếu được phép thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được hạch toán:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các tài khoản liên quan.

5. Hạch toán kế toán các khoản tiền phạt vì vi phạm hợp đồng kinh tế hay vi phạm hành chính

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 111, 112

Có TK 338 – Các khoản phải trả, phải nộp khác

6. Vào cuối kỳ kế toán, toàn bộ chi phí khác phát sinh từ các hoạt động trong kỳ được chuyển để xác định kết quả kinh doanh

Nợ Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác

Tham khảo thêm:

IV. Chi Phí Khác Có Được Trừ Khi Tính Thuế TNDN

Các khoản chi phí khác mà doanh nghiệp phát sinh rất đa dạng và không phải khoản chi nào cũng được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

Các khoản chi khác không thuộc đối tượng tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và được hạch toán đúng chế độ kế toán thì không được giảm vào chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kiểm soát tốt các chi phí khác sẽ giúp công ty giảm thiểu rủi ro và tổn thất bất thường, chẳng hạn như các khoản phạt hành chính, phạt nộp muộn thuế, v.v…

Trong mọi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều có khoản mục chi phí khác. Khi nắm được chi phí của các hoạt động khác sẽ làm giảm bớt các áp lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó cải thiện hiệu quả, năng suất của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Loại Hình Doanh Nghiệp Là Gì? Các Loại Hình Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

Đã đóng đủ 20 năm BHXH, nên đóng tiếp hay chờ nghỉ hưu?

Công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có vi phạm hay không?