Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ doanh nghiệp

1. Văn bản pháp luật hướng dẫn

Quy định về hóa đơn điện tử được thể hiện trong các văn bản sau:

  • Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 68/2019/TT-BTC
  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Xử lý hóa đơn điện tử bị viết sai tên, địa chỉ doanh nghiệp

2.1 Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo điều 19 của nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý sai sót thì:

“a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khi viết sai tên, địa chỉ của người mua nhưng các thông tin khác không bị sai, thì người bán không phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập lại hóa đơn mới.

Người bán chỉ cần lập mẫu số 04/SS-HĐĐT gửi đến cơ quan thuế để thông báo sai sót.

Tải: Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Đồng thời, thông báo cho người mua về sai sót này và 2 bên lập biên bản điều chỉnh sai sót, mỗi bên một bản và lưu lại để giải trình về sau.

Xem thêm: Mẫu biên bản ghi nhận sai sót hóa đơn điện tử

2.2 Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

Tình huống 1: Người bán xuất hóa đơn và chưa gửi dữ liệu cho cơ quan Thuế

Trong trường hợp này, người bán có thể hủy hóa đơn đã lập sai tên, địa chỉ của người mua, và lập hóa đơn thay thế như sau:

  • Người bán và người mua tiến hành lập Biên bản hủy bỏ – lập lại hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng (có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).
  • Trên phần mềm của hóa đơn điện tử, người bán lựa chọn chức năng hủy hóa đơn điện tử đã lập
  • Sau đó chọn chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế (trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số …. Ký hiệu…., ngày tháng năm”).
  • Gửi biên bản ghi nhận sai sót và hóa đơn điện tử thay thế cho người mua và không phải lập mẫu 04/SS-HĐĐT.

Lưu ý: Khi bên mua không phải là Doanh nghiệp và không có chữ ký số thì cách tốt nhất là 2 bên làm biên bản ghi nhận sai sót có chữ ký tươi, đóng dấu của 2 bên để lưu lại.

Tình huống 2: Người bán đã xuất hóa đơn và gửi dữ liệu cho cơ quan thuế

  • Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sai sót
  • Người bán lập mẫu số 04/SS-HĐĐT gửi đến cơ quan thuế để thông báo sai sót.

Hi vọng với bài viết này, bạn đọc đã hiểu cách xử lý sai sót viết sai tên, địa chỉ của người mua trên hóa đơn điện tử.

Xem thêm: Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này.