Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Các văn bản hướng dẫnLuật Thuế GTGT mới nhất

Tính đến thời điểm hiện tại, đang áp dụng Luật Thuế GTGT cùng các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT (còn hiệu lực thi hành) sau đây:

I. Luật Thuế GTGT và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT

  1. Luật Thuế GTGT 2008(bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009).
  2. Luật số 31/2013/QH13sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).
  3. Luật số 71/2014/QH13sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).
  4. Luật số 106/2016/QH13sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất (còn hiệu lực) 

II. Nghị định hướng dẫn Luật Thuế GTGT

  1. Nghị định 209/2013/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Nghị định 10/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Nghị định 49/2022/NĐ-CP].

III. Thông tư hướng dẫn Luật Thuế GTGT

  1. Thông tư 219/2013/TT-BTChướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 93/2017/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư 82/2018/TT-BTC, Thông tư 43/2021/TT-BTC].
  2. Thông tư 150/2010/TT-BTChướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2010).
  3. Thông tư 72/2014/TT-BTCvề hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2019/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].
  4. Thông tư 92/2015/TT-BTChướng dẫn một số nội dung về thuế (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 40/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].
  5. Thông tư 40/2021/TT-BTChướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2021) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 100/2021/TT-BTC].