Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử sai sót

Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử sai sót

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

 

 Kính gửi: (Cơ quan thuế)

 

         Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………

 

         Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

 

         Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

 

STT

Mã CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình

Lý do

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống.

 
 
         

……, ngày ……tháng ……. Năm ……

 
         

NGƯỜI NỘP THUẾ

 
         

(Chữ ký số người nộp thuế)

 

Trên đây là mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử viết sai  theo theo quy định mới nhất của Chính phủ, được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Xem thêm:

Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ doanh nghiệp

Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

Cách Hạch Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu

Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai