Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước Mới Nhất

1. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là gì?

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Payment National Budget) là chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước được thể hiện dưới hình thức một văn bản nhằm xác nhận, xác minh việc cá nhân, doanh nghiệp đã nộp đủ tiền theo quy định của nhà nước.

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất 2022 - Cty Luật T&Q

2. Mẫu nộp tiền vào ngân sách nhà nước – Mẫu số C1-02/NS

Không ghi vào

khu vực này

Mẫu số: C1-02/NS

(Ban hành theo Thông tư 84/2016/TT-BTC)

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tiền mặt □       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):……………………………………..

Người nộp thuế: …………………………………… Mã số thuế: …………………..…………………..

Địa chỉ: ……………………………………………  Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:…………………………………

Người nộp thay: …………………………………… Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ: …………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP: ……………………………………………

Đề nghị Ngân hàng: ……………………….. trích tài khoản số: ………………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         

Tài khoản thu ngân sách nhà nước □ Tài khoản tạm thu □ Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP:………………….

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ………………………………………………………………..

Nộp theo chứng từ của cơ quan: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □

                                               Thanh tra Chính phủ □            Cơ quan khác □

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số VND

Mã chương

Mã tiểu mục

               
               

Tổng cộng

       

Tổng tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI CHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

     

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:
  • Trường hợp nộp thuế điện tử thì người nộp hay nếu có tổ chức T-VAN và Tổng cục Thuế phải được Ngân hàng nhà nước tiến hành ký số; ghi rõ họ tên; thời gian nộp tiền.
  • Nộp thuế điện tử trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống sẽ tự động điền mã số tham chiếu, thuận tiện cho việc quản lý.
  • Nếu nộp bằng tiền Việt Nam thì ghi tổng số tiền là VND, nếu nộp bằng ngoại tệ thì ghi tổng số tiền theo tiền ngoại tệ.

»» Tham khảo: 

CCC Là Gì? Quy Trình Nhận Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

Giấy Chứng Nhận Hun Trùng (Fumigation Certificate) Là Gì?

Những mặt hàng phải xin giấy phép xuất khẩu

3. Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

– Chọn loại tiền và hình thức nộp tiền vào ngân sách nhà nước

– Điền tên, mã số thuế và địa chỉ của doanh nghiệp nộp thuế

– Trong trường hợp nộp thay thì điền thông tin của người nộp tiền

– Điền tên và số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

– Điền tên chi cục thuế quản lý doanh nghiệp

4. Hạch toán nộp tiền vào ngân sách nhà nước

4.1. Hạch toán thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách nhà nước tại đơn vị hành chính sự nghiệp

*Nộp thuế giá trị gia tăng tại đơn vị hành chính sự nghiệp được khấu trừ thuế

– Khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

Nợ các TK 111, 112, 131,…

Có TK 33311 – Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Có TK 531 – Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

– Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Nợ các TK 111, 112, 131,…

Có TK 333

Có TK 7111 – Thu nhập khác

– Nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 33312 – Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Có các TK 111, 112

*Nộp thuế giá trị gia tăng tại đơn vị nộp thuế trực tiếp

– Doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ gồm cả thuế giá trị gia tăng

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 531

– Thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 531

Có TK 33311

– Khi nộp thuế gia tăng vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 33311

Có các TK 111, 112,…

4.2. Hạch toán thuế thu nhập cá nhân

– Doanh nghiệp xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập cá nhân

Có TK 3334 – Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

– Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3334

Có các TK 111, 112,…

4.3. Hạch toán phí, lệ phí

– Doanh nghiệp xác định lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định

Nợ TK 3373 – Tạm thu

Có TK 3332 – Các khoản phải nộp nhà nước

– Khi nộp tiền thu phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3332

Có các TK 111, 112

Tham khảo thêm:

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là chứng từ quan trọng để cá nhân hoặc doanh nghiệp tiến hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Vì thế cá nhân, doanh nghiệp cần giữ lại giấy tờ này để so sánh, đối chiếu nếu xảy ra sai sót.