Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Cách viết hóa đơn điện tử hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo

1. Quy định về hóa đơn hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo

Tại Khoản 9, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ như sau:

>

9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Chú ý:

  • Theo quy định về Luật Thương mại thì những hàng hóa dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải đăng ký với Sở Công Thương (Cục xúc tiến Thương mại).
  • Nếu hàng hoá dùng để Khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu nhưng không đăng ký với Sở Công Thương thì phải kê khai thuế GTGT đầu ra (như hàng cho biếu tặng)

Xem thêm:

2. Quy định về thuế GTGT hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo

Theo Khoản 5, Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Qua những quy định về hóa đơn điện tử hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo và thuế GTGT hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo có thể kết luật như sau:

  • Hàng dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương.
  • Khi xuất hàng khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo phải lập hóa đơn điện tử, trên hóa đơn phải ghi rõ: Tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi/quảng cáo/hàng mẫu… Giá tính thuế bằng 0
  • Xuất Hóa Đơn
 

Xem thêm: