Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót
17 Th 02

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

1. Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập – Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua có sai sót Bước 1: Người mua và người bán phải lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ sai sót, người bán...

Xem chi tiết