Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

1. Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua có sai sót

Bước 1: Người mua và người bán phải lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ sai sót, người bán phải thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua và cơ quan thuế

– Nếu cơ quan thuế phát hiện có sai sót

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo với người bán theo mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót

Bước 2: Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 04 về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua và cơ quan thuế

2. Đối với hóa đơn điện tử có sai sót khi cấp mã của cơ quan thuế

-Trường hợp đã gửi hóa đơn điện tử cho người mua

Bước 1: Người mua và người bán lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ lỗi sai trong hóa đơn hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót. Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04.

Bước 2:Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số và ký điện tử gửi tới cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập

-Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

Bước 2: Người lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập

Trên đây là cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót đối với các trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nếu bạn muốn biết lợi ích của hóa đơn điện tử có thể xem thêm: Những lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp

Phần mềm Itaxviewer mới nhất năm 2020

Phần mềm misa mới nhất 2020

Toàn bộ quy trình đăng ký mã số mã vạch cho Doanh nghiệp