Xử lý hàng bán bị trả lại

Xử lý hàng bán bị trả lại

Xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất
23 Th 12

Xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất

I. Trường hợp 1: Người mua là công ty, tổ chức 1. Xử lý về hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại: Theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 – Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa – dịch vụ đối với trường hợp...

Xem chi tiết