Xử lý chi phí xăng xe

Xử lý chi phí xăng xe

Xử lý chi phí xăng xe để tính vào chi phí hợp lý
23 Th 12

Xử lý chi phí xăng xe để tính vào chi phí hợp lý

Chi phí xăng xe là chi phí phát sinh thường xuyên trong doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp sử dụng xe của giám đốc để phục vụ hoạt động của Công ty. Khi đó, kế toán phải linh hoạt xử lý chi phí xăng xe để được chấp nhận...

Xem chi tiết