Sổ chi tiết thanh toán

Sổ chi tiết thanh toán

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )
09 Th 01

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )

1. Mục đích lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán. TẢI VỀ: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)...

Xem chi tiết