Mục đích lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán). Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán). Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo mẫu S12 - DNN
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )

1. Mục đích lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

TẢI VỀ: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S31-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:……………………

Đối tượng:……………………

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng

 ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối ứng

Thời hạn được            chiết khấu

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

……….

……….

– Cộng số phát sinh

x

x

x

x

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …                                        

 – Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

2. Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S12-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

                      SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

                            (Dùng cho TK: 131, 331)

                                Tài khoản:……………………

                                 Đối tượng:……………………

               Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

  Chứng từ

   Diễn giải

TK đối     ứng

Thời hạn   được      chiết khấu

     Số phát sinh

            Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

       Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

 

 

 

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

………..

………..

 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

3. Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo mẫu S12 – DNN

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán.
– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hóa đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.
– Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.
– Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.

Tags: Cách ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua, bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người mua, cách ghi sổ chi tiết tài khoản 131, mẫu sổ chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, sổ chi tiết công nợ phải trả, mẫu sổ chi tiết 131 theo thông tư 200…