sổ bảo hiểm cho người lao động

sổ bảo hiểm cho người lao động

Công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có vi phạm hay không?
02 Th 03

Công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có vi phạm hay không?

Quy định mới về hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/2/2024 Theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của...

Xem chi tiết