quy định về kinh phí công đoàn

quy định về kinh phí công đoàn

Tổng hợp quy định về kinh phí công đoàn mới nhất
12 Th 12

Tổng hợp quy định về kinh phí công đoàn mới nhất

I. Quy định về kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức 1. Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn Chính phủ ban hành nghị định 191/2013 quy định cụ thể tại điều 4 gồm đối tượng và quy định về kinh phí công đoàn như...

Xem chi tiết