Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Tổng hợp quy định về kinh phí công đoàn mới nhất

I. Quy định về kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức

1. Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn

Chính phủ ban hành nghị định 191/2013 quy định cụ thể tại điều 4 gồm đối tượng và quy định về kinh phí công đoàn như sau:

 Các  cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

 • Cơ quan Nhà nước (kế cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập
 • Các đơn vị thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo quy đinh của pháp luật
 • Các đơn vị hợp tác xã thành lập theo luật hợp tác xã.
 • Nhưng đơn vị tổ chức nước ngoài, quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh sử dụng lao động là người Việt Nam
 • Những đơn vị tổ chức có sử dụng lao động tại Việt Nam

Tuy nhiên về quy định về kinh phí công đoàn sẽ không phân biệt tổ chức, doanh nghiệp có hay chưa đều phải đóng phí công đoàn theo quy định.

2. Quy định về kinh phí công đoàn áp dụng với mức đóng cụ thể

 Tại điều 5 của nghị định 191/2013/ NĐ-CP hướng dẫn cụ thể như sau:

 “Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Cụ thể là từ ngày 1/1/2016 thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có lương và phụ cấp lương

Các cách đóng kinh phí công đoàn cụ thể quy định tại điều 6 nghi định 191/2013/NĐ-CP:

 • Đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc đảm bảo toàn bộ lệ phí thì đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
 • Các đơn vị doanh nghiệp đóng phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
 • Những đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, nông, lâm ngư và diêm nghiệp đóng theo tháng hoặc quý cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Như vậy quy định về kinh phí công đoàn áp dụng với doanh nghiệp đã có hay không có tổ chức kinh phí công đoàn phải nộp mức phí là 2% trên tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH.

Thời điểm nộp và đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng 1 lần trùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý với tổ chức, doanh nghiệp sẽ được ưu tiên lựa chọn đóng theo tháng hoặc theo quý.

Các đơn vị đóng kinh phí công đoàn tại phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận (huyện) nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

Lưu ý: về quy định kinh phí công đoàn với những doanh nghiệp chưa trích nộp kinh phí lần nào, phải liên hệ với các liên đoàn lao động quận huyện để hướng dẫn nộp định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm. 

Quy định về mức đoàn phí đóng kinh phí công đoàn: Nếu doanh nghiệp thành lập công đoàn ở cơ sở thì đoàn viên là người lao động trong doanh nghiệp phải đóng đoàn phí.

II. Quy định về đối tượng cụ thể và mức đóng đoàn phí công đoàn 

Tóm tắt về nội dung và cách đóng đoàn phí tại khoản 1 trong hướng dẫn số 258/ HD-TLĐ của tổng liên Đoàn lao động Việt Nam quy định cụ thể như sau:
 • Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước, đơn vị  lực lượng vũ trang. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, Đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định: 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối): 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), mức đóng hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước
 • Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp tư nhân (cả Công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối), đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng lương thỏa thuận, hợp tác xã tổ chức nước ngoài, quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, Văn phòng điều hành nước ngoài hợp tác kinh doanh tại Việt Nam: mức đóng hàng tháng 1% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội. Trường hợp cụ thể quy định tại mục 2 công văn số 449/TLĐ.
 • Đoàn viên, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí, đoàn viên công đoàn biệt khó khăn mức đóng thấp nhất 1% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước
 • Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài: 1% tiền lương được hưởng ở nước ngoài theo chế độ quy định
 • Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian này không phải đóng đoàn phí. Đoàn viên công đoàn không thất nghiệm,  không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng lương thì không phải đóng đoàn phí.

III. Quy định về kinh phí công đoàn với phương thức đóng đoàn phí

Về phương pháp đóng đoàn phí được quy định cụ thể tịa mục 2 hướng dẫn 258/HĐ- TLĐ lao động Việt Nam quy định về mức đóng kinh phí công đoàn như sau:

“2. Đoàn phí do đoàn viên công đoàn đóng hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (theo phân cấp của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn) hoặc thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên công đoàn.”

Như vậy, đoàn viên phải đóng đoàn phí cho tổ công đoàn ở bộ phận hoặc công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn hoặc có thể thu qua lương hàng tháng.

kinh-phi-cong-doan

Quy định đầy đủ về mức đóng kinh phí công đoàn năm

Quy định về mức nộp kinh phí công đoàn cụ thể 

Trong điều 6 của quyết đinh 270/ QĐ-TLĐ lao động Việt Nam hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn cơ sở như sau:
 • “1- Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% tổng số thu kinh phí công đoàn, 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị.
 • 2- Nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn.
 • Công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn phải nộp lên công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở 35% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Trong năm nộp theo dự toán, khi có quyết toán nộp theo số thu quyết toán.
 • 3- Cấp kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở không được phân cấp thu kinh phí công đoàn.
 • Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí công đoàn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng có trách nhiệm cấp 65% tổng số thu kinh phí công đoàn thu được cho công đoàn cơ sở (khi cấp được bù trừ với 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn cơ sở phải nộp công đoàn cấp trên).
 • 4- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng, được sử dụng 65% tổng số thu để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này. Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết chuyển thành tích lũy và trả lại cho công đoàn cơ sở sau khi công đoàn cơ sở của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập.”

Có thể tóm tắt nội dung này về quy định kinh phí công đoàn:

Với trường hợp doanh nghiệp có công đoàn cơ sở

Mức trích kinh phí công đoàn là 2% tổng quỹ lương là căn cứ đóng BHXH được chia cụ thể:

 • 65% cho Công đoàn cơ sở giữ
 • 35% nộp về Công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện)
+ Đoàn phí Công đoàn phải nộp vào trừ vào 1% lương cơ bản của nhân viên được chia như sau:
 • 60% cho Công đoàn tại doanh nghiệp giữ
 • 40% nộp về Công đoàn cấp trên quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện)
Nếu doanh nghiệp chưa thành lập được công đoàn cơ sở 
 • 65% Công đoàn cấp trên quản lý của doanh nghiệp trực thuộc địa bàn đăng ký kinh doanh.
 • 35% còn lại nộp cho Công đoàn Nhà nước