Quy định tiêu hủy tài liệu kế toán

Quy định tiêu hủy tài liệu kế toán

Quy định mới về tiêu hủy tài liệu kế toán
08 Th 01

Quy định mới về tiêu hủy tài liệu kế toán

1. Khi nào được tiêu hủy tài liệu kế toán – Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ nếu không có chỉ định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy theo quyết định của người đại diện theo pháp...

Xem chi tiết