Quy định mới về tiêu hủy tài liệu kế toán. Khi nào được tiêu hủy tài liệu kế toán. Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán khi hết hạn lưu trữ. Hồ sơ thủ tục hủy tài liệu kế toán.
Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Quy định mới về tiêu hủy tài liệu kế toán

1. Khi nào được tiêu hủy tài liệu kế toán

– Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ nếu không có chỉ định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy theo quyết định của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị kế toán

– Tài liệu kế toán của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu hủy

– Tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị kế toán có thể lựa chọn hình thức tiêu hủy tài liệu phù hợp như cắt, xé, đốt cháy hoặc các hình thức tiêu hủy khác

2. Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán khi hết hạn lưu trữ

Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại theo từng loại tài liệu kế toán, lập “Danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy” và “Danh mục tài liệu kế toán lưu trữ trên 20 năm”

Hội đồng tiêu hủy bao gồm: lãnh đạo đơn vị kế toán, kế toán trưởng, đại diện của bộ phận lưu trữ và các thành phần khác do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chỉ định

Sau khi tiêu hủy tài liệu kế toán thì doanh nghiệp phải lập “Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ” và ghi rõ các mục sau đây

+ Thời hạn lưu trữ tài liệu

+ Tên tài liệu lưu trữ

+ Hình thức tiêu hủy tài liệu

+ Kết luận đầy đủ và chữ ký của thành viên trong hội đồng tiêu hủy tài liệu

3. Hồ sơ thủ tục hủy tài liệu kế toán

sap-xep-tai-lieu

– Bản thuyết minh tài liệu kế toán tiêu hủy

– Biên bản bàn giao tài liệu kế toán cần tiêu hủy

– Danh mục tài liệu kếtoán hết thời hạn lưu trữ cần tiêu hủy

– Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

– Biên bản họp Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

– Quyết định tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

– Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán

Trên đây là những quy định về tiêu hủy tài liệu kế toán. Tin rằng bạn đã biết khi nên phải hủy tài liệu kế toán, thủ tục và hồ sơ tiêu hủy kế toán như thế nào rồi.