Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)
12 Th 02

Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

1. Phương pháp giá bình quân cuối kỳ dự trữ Đặc điểm của phương pháp bình quân cuối kỳ dự trữ là kế toán phải tính đơn giá bình quân của hàng tồn và nhập trong kỳ để làm giá xuất kho. Theo phương pháp này, kế toán phải...

Xem chi tiết