Nội dung Incoterm

Nội dung Incoterm

Nội dung Incoterm 2010
17 Th 03

Nội dung Incoterm 2010

Nội dung Incoterms là nội dung quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu, đó là tập hợp những quy định có tính nguyên tắc của việc giao nhận hàng hóa giữa các bên giao dịch về việc phân chia trách nhiệm, phân chia chi phí và di chuyển rủi ro trong...

Xem chi tiết