Nghị định 57/2021/NĐ-CP

Nghị định 57/2021/NĐ-CP

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định Về ưu đãi thuế TNDN
08 Th 02

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định Về ưu đãi thuế TNDN

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, bổ sung đối tượng doanh nghiệp được ưu...

Xem chi tiết