Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất
28 Th 02

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử sai sót CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ...

Xem chi tiết