Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp

Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp

Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp
15 Th 02

Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp

1. Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Hôm nay, ngày…..tháng……năm………, các Bên gồm: BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN) CMND số :...

Xem chi tiết