Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp

1. Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp

hop-dong-thue-nha-o

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày…..tháng……năm………, các Bên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số

:

                           Cơ quan cấp:                                                           Ngày cấp:

Nơi ĐKTT

:

 

BÊN THUÊ (Bên B): (ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số

:

                            Cơ quan cấp:                                  Ngày cấp:

Nơi ĐKTT

:

 

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất đi đến ký kết Hợp đồng thuê nhà (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện dưới đây: 

Điều 1: Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng đất và một căn nhà………tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ………………………………………………………. để sử dụng làm nơi để ở.

Diện tích quyền sử dụng đất:……………….m2; 

Diện tích căn nhà               :………………..m2;

1.2. Bên A cam kết quyền sử sụng đất và căn nhà gắn liền trên đất trên là tài sản sở hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luât.

Điều 2: Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:  

2.1. Thời điểm Bên A bàn giao Tài sản thuê vào ngày…..tháng…..năm;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng Tài sản thuê kể từ thời điểm được Bên A bàn giao như quy định tại Mục 2.1 trên đây.

Điều 3: Thời hạn thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê Tài sản thuê với thời hạn là………năm kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

Điều 4: Đặc cọc tiền thuê nhà  

4.1. Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là …………………… VNĐ (bằng chữ:……………………….) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà. Kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

4.2. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán Tiền Thuê. Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ Tiền Đặt Cọc để bù đắp các chi phí khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức chi phí bù đắp thiệt hại sẽ được Các Bên thống nhất bằng văn bản.

4.4. Vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày Chấm dứt Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục thiệt hại (nếu có).

Điều 5: Tiền thuê nhà:  

5.1. Tiền Thuê nhà đối với Diện Tích Thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là: ……………………..VNĐ/ tháng (Bằng chữ:…………………………………….)

5.2 Tiền Thuê nhà không bao gồm chi phí sử dụng Diên tích thuê. Mọi chi phí sử dụng Diện tích thuê nhà bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh….sẽ do bên B trả theo khối lượng, công suất sử dụng thực tế của Bên B hàng tháng, được tính theo đơn giá của nhà nước. 

Điều 6: Phương thức thanh toán tiền thuê nhà:

Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê được thành toán theo 01 (một) tháng/lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng. Việc thanh toán Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê theo Hợp Đồng này được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà:

7.1. Quyền của Bên Cho Thuê:

Yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và Chi phí sử dụng Diện Tích Thuê đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận trong Hợp Đồng

Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.

7.2. Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

– Bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong Hợp Đồng;

– Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp Đồng này là đúng quy định của pháp luật;

– Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng Diện Tích Thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của Hợp Đồng này.

– Không xâm phạm trái phép đến tài sản của Bên B trong phần Diện Tích Thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong Thời Gian Thuê thì Bên A phải bồi thường.

– Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp Đồng này hoặc/và các văn bản kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà:  

8.1. Quyền của Bên Thuê:

+ Nhận bàn giao Diện tích Thuê theo đúng thoả thuận trong Hợp Đồng;

+ Được sử dụng phần Diện Tích Thuê làm nơi để ở và các hoạt động hợp pháp khác;

+ Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần Diện Tích Thuê để bảo đảm an toàn;

+ Được tháo dỡ và đem ra khỏi phần Diện Tích Thuê các tài sản, trang thiết bị của bên B đã lắp đặt trong phần Diện Tích Thuê khi hết Thời Hạn Thuê hoặc Đơn phương chấm dứt hợp đồng Bên thoả thuận chấm dứt Hợp Đồng.

8.2. Nghĩa vụ của Bên Thuê:

+ Sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

+ Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận;

+ Trả lại Diện Tích Thuê cho Bên A khi hết Thời Hạn Thuê hoặc chấm dứt Hợp Đồng Thuê;

+ Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung các trang thiết bị làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bản thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành các công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

+ Tuân thủ một cách chặt chẽ quy định tại Hợp Đồng này, các nội quy phòng trọ (nếu có) và các quy định của pháp luật Việt Nam 

Điều 9: Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:  

Trong trường hợp một trong Hai Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 30 (Ba mươi) ngày so với ngày mong muốn chấm dứt. Nếu một trong Hai Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản Tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và các thiệt hại khác phát sinh do việc chấm dứt Hợp Đồng trái quy định.

Điều 10: Điều khoản thi hành:  

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cũng ký kết;

– Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các thoả thuận trong Hợp Đồng này trên tinh thần hợp tác, thiện chí.

– Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của mỗi Bên. Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp Đồng có giá trị pháp lý như Hợp Đồng, là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.

– Hợp Đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.    

BÊN CHO THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm một số mẫu hợp đồng thuê nhà phổ biến khác:

Top 7 hợp đồng thuê phòng trọ mới nhất năm 2022

 

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

Tổng hợp hơn 100 ảnh về mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh - NEC

 

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi, Hợp đồng thuê mượn kho chứa hà

 

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Các mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng chuẩn, thông dụng nhất

 

Mẫu hợp đồng thuê văn phòng

2. Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà được hiểu là một văn bản mà trong đó bên cho thuê nhà có nghĩa vụ phải giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng theo thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng và bên thuê thuê nhà có trách nhiệm phải trả tiền thuê theo thỏa thuận của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành một văn bản bài bản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước và các bên đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu thuê từ 6 tháng trở lên.

Trong tiếng Anh, hợp đồng thuê nhà Tenancy. Đây là một loại giấy tờ vô cùng quen thuộc và phổ biến ở hiện nay. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội hiện nay, các nguồn lao động đổ dồn về các thành phố lớn, các đô thị tấp nập dẫn đến nhu cầu về chỗ ở tăng vọt. Cũng từ đó hình thức cho thuê nhà đã ra đời, và hợp đồng thuê nhà là giấy tờ được thành lập dựa trên nhu cầu của hai bên và đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của hai bên theo quy định của pháp luật.

 

3. Những quy định pháp lý về hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là thỏa thuận giữa hai bên, cho nên muốn soạn thảo đơn giản hay chi tiết thì tùy thuộc vào nhu cầu của hai bên. Tuy nhiên, để hợp đồng có hiệu lực pháp lý và được pháp luật bảo vệ thì hợp đồng thuê nhà phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Bên thuê nhà phải là chủ sở hữu của căn nhà hoặc là người đại diện hợp pháp của chủ sở hữu.

– Các bên thuê và bên cho thuê phải có đầy đủ năng lực dân sự theo quy định của pháp luật

– Hợp đồng cho thuê nhà phải có đầy đủ nội dung được quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015

– Nhà cho thuế không thuộc đối tượng thế chấp ngân hàng, không được quyền cho thuê theo hợp đồng chủ mà nhà ký với bên thứ ba hoặc thuộc đối tượng tranh chấp.

– Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản theo mẫu tại quy định của Bộ luật dân sự 2015 và không cần phải có công chứng dù thời hạn thuê nhà lớn hơn 6 tháng, ngoại trừ các bên liên quan có nhu cầu.

Hợp đồng thuê nhà viết tay có giá trị không?

Theo quy định, hợp đồng cho thuê nhà không bắt buộc phải chứng thực hay công chứng. Có nghĩa là hợp đồng thuê nhà dù viết tay hay đánh máy không công chứng, xác nhận vẫn có giá trị, hiệu lực nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về chủ thể, mục đích và nội dung đã được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

4. Các loại hợp đồng thuê nhà phổ biến hiện nay

– Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

– Hợp đồng thuê nhà nguyên căn

– Hợp đồng cho thuê nhà trọ

– Hợp đồng cho thuê nhà chung cư

– Hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng

– Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi

5. Nội dung trong hợp đồng thuê nhà cần có

– Họ và tên cá nhân hoặc tổ chức và địa chỉ của hai bên

– Mô tả đặc điểm của ngôi nhà trong giao dịch cho thuê cùng với đặc điểm của mảnh đất gắn với ngôi nhà đó. Đối với hợp đồng mua bán hoặc thuê mua căn hộ, chung cư thì hai bên phải ghi rõ phần sử dụng chung, sở hữu chung, diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng, mục đích của phần sở hữu chung và phải sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng với mục đích thiết kế đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá thì phải ghi rõ giá giao dịch nhà ở, giá trị góp vốn, đối với trường hợp cho thuê, mua bán, cho thuê mua nhà ở mà nhà nước có quy định về giá thì bắt buộc hai bên phải thực hiện theo.

– Đối với trường hợp mua bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải ghi rõ thời hạn cùng với phương thức thanh toán tiền

– Nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới thì phải ghi thời gian giao nhận nhà ở, thời gian bảo hành nhà, thời hạn cho thuê mua, cho mượn, thế chấp, cho thuê, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở và thời hạn góp vốn.

– Quyền và nghĩa vụ của đôi bên

– Cam kết giữa đôi bên

– Các thỏa thuận khác (nếu có)

– Thời điểm hợp đồng có hiệu lực

– Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng

– Chữ ký và ghi rõ họ tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải có đóng dấu và phải ghi rõ chức vụ của người ký

6. Lưu ý khi viết hợp đồng thuê nhà

– Thứ nhất, bạn phải xác định rõ chủ nhà mà bạn định thuê. Nếu có thời gian bạn nên kiểm tra kỹ các tài liệu pháp lý của chủ cho thuê để chắc chắn rằng căn nhà bạn định thuê thuộc quyền sở hữu của họ.
– Thứ hai là coi kỹ những điều khoản trong hợp đồng. Vấn đề này có khá nhiều bạn gặp phải đặc biệt là những bạn tân sinh viên “chân ướt chân ráo” lên thành phố, bạn cần phải đọc kỹ những điều khoản được ghi trong hợp đồng ví dụ như kỳ hạn thuê nhà, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, một số điểm cần lưu ý trước ngày kết thúc hợp đồng đó là chủ nhà có muốn cho thuê tiếp hay không, có các điều khoản về việc chấm dứt hợp đồng sau một khoảng thời gian do hai bên xảy ra sự cố gì hay không, và tiền thuê, tiền cọc là bao nhiêu, điều kiện để nhận lại cọc sau khi thanh lý hợp đồng là gì,…
– Thứ ba tìm hiểu kĩ về căn nhà. Ngoài việc tìm hiểu chủ nhà bạn cũng cần tìm hiểu về căn nhà bạn định thuê, xem nó có đang nằm trong đối tượng bị thế chấp ngân hàng, tranh chấp hay có vấn đề gì khác không.
– Thứ tư là các điều khoản liên quan đến tiền cọc và thủ tục kết thúc hợp đồng (dọn dẹp nhà cửa, trả lại hiện trạng căn nhà như ban đầu,…)

7. Lưu ý gì trước khi ký hợp đồng thuê nhà?

– Đối tượng của hợp đồng tức là chủ nhà, căn nhà và mảnh đất liên quan đến căn nhà đó.

– Giá cả cùng với phương thức thanh toán trong hợp đồng

– Quyền và nghĩa vụ của hai bên

– Những điều khoản thêm ví dụ như phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

– Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Xem thêm: 

Trên đây là tất cả thông tin về hợp đồng thuê nhà và mẫu hợp đồng thuê nhà đầy đủ và chính xác