Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai
25 Th 02

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai

1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì? Trong quá trình làm nghiệp vụ, kế toán có thể bị mắc những sai sót về ngày, về số tiền hàng, địa chỉ hoặc nội dung của hóa đơn. Chính vì thế, biên bản điều chỉnh được lập cùng với...

Xem chi tiết