Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi – mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
05 Th 01

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi – mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

hàng đại lý, ký gửi phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và...

Xem chi tiết