Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy

Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy

Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy Hóa Đơn
23 Th 12

Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy Hóa Đơn

Quy định trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn 1. Trường hợp khách lẻ không lấy hóa đơn có giá trị trên 200.000 đồng Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm b,...

Xem chi tiết