Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không
31 Th 12

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP có hiệu lự từ ngày 15/07/2016 quy định mức xử phạt với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động mà không đăng ký khai báo thuế với cơ quan thuế sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Kế toán thực hành Lê Ánh xin chia...

Xem chi tiết