Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không. Cách khắc phục với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động trở lên. Những hành vi khác bị phạt với hộ lao động sử dụng trên 10 doanh nghiệp trở lên. Sử dụng các hộ lao động trên 10 lao động có bị xử phạt không quy định cụ thể như thế nào.
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP có hiệu lự từ ngày 15/07/2016 quy định mức xử phạt với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động mà không đăng ký khai báo thuế với cơ quan thuế sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Kế toán thực hành Lê Ánh xin chia sẻ với bạn quy định cụ thể trên trong bài viết này.  

2036-lao-dong-nganh-may-1588070184605

Các hộ kinh doanh cá thể thường xuyên thuê và sử dụng rất nhiều lao động làm việc thời vụ và lâu dài nhưng chưa rõ quy định vê việc xử phạt với hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động cụ thể tại nghị định 50/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/07/2016.

 “Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động cụ thể            

I. Sử dụng các hộ lao động trên 10 lao động có bị xử phạt không quy định cụ thể như thế nào

  Điểm C, khoản 1 của điều 41 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ qui định mức phạt với hộ kinh doanh sử dung trên 10 lao động có bị sử phạt không:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thường xuyên sử dụng trên 10 lao động trở lên

Trong trường hợp này nếu hộ kinh doanh cá thế sử dụng trên 10 lao động để không bị phạt hành chính nên làm thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật thành lập doanh nghiệp năm 2014.

nhung-loai-thue-ho-kinh-doanh-phai-nop-nam-2020-1001112147

Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không 

II, Những hành vi khác bị phạt với hộ lao động sử dụng trên 10 doanh nghiệp trở lên

Hộ kinh doanh vi phạm sử dụng trên 10 lao động trở lên, nếu hộ kinh doanh này vi phạm theo khung hình phạt đã nêu:

  • Những hộ kinh doanh bán bán buôn chuyển qua hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm trên đã đăng ký với cơn quan chức năng từ cấp huyện trờ nên nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động.
  •  Hộ kinh doanh cá thể thành lập cho những người không được quyền thành lập.
  • Hộ kinh doanh không đăng ký thành lập được phép thành lập hộ kinh doanh đăng ký theo quy định.
  • Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh.
  • Không thông báo tình hình kinh doanh của đơn vị theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doa 7nh cấp huyện trở nên.

Như vậy với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động không đăng ký thành lập doanh nghiệp, chưa thông báo với đơn vị kê khai thuế trực thuộc đơn vị đăng ký, làm trái những quy định pháp luật 

III. Cách khắc phục với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động trở lên

Cới hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động trở lên cần khắc phục những  tình trạng sau

  • Với hộ kinh doanh  phải làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác mà chỉ được đăng ký thành lập một hộ kinh doanh duy nhất  đối với hoạt động vi phạm  tại  điểm a khoản 1 của điều này.
  • Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo  cho cơ quan quản lý thị trường theo quy định áp dụng với hành vi vi phạm quy định  áp dụng tại điểm d, khoản 1
  • Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động bắt buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh nếu vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.
  • Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động vi phạm quy định tại khoản 2 điều này buộc phải kê khai lại toàn bộ hoạt động kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.