hạch toán nghiệp vụ phát sinh

hạch toán nghiệp vụ phát sinh

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt
30 Th 01

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt

1. Tài khoản sử dụng hạch toán tiền mặt: TK111 Là tài khoản tài sản ngắn hạn, Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Bên Nợ: phản ánh các khoản...

Xem chi tiết